AVÍS LEGAL

Dades del responsable

  • Nom comercial: Fundació Espigoladors
  • NIF/CIF: G66264953
  • Correu electrònic: espigoladors@espigoladors.com

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i la Fundació Espigoladors com a responsable d’aquesta web. Com a usuari/a, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

La Fundació Espigoladors, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris/es i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el simple accés) de les pàgines de web que formen part del lloc web de la Fundació Espigoladors incloent els continguts i serveis posats a disposició. Tota persona que accedeixi a la web, https://mnt.dev.madsys.com/elmenjarnoesllenca (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal web de la Fundació Espigoladors.

Dades personals que es recullen i com ho realitzem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari/a queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb la Fundació Espigoladors. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la corresponent autorització.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o nostre com a legítim titular.

En la utilització de la web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets de la Fundació Espigoladors o de tercers o que pogués perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el portal de la Fundació Espigoladors o que impedís, de qualsevol forma, la utilització normal de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant la Fundació Espigoladors no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que es posin tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari/a a la Fundació Espigoladors poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiu a la Fundació Espigoladors, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els/les usuaris/es i la Fundació Espigoladors utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels i les usuaris/es estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fundació Espigoladors. L’usuari/a es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Fundació Espigoladors.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari/a o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a la Fundació Espigoladors indicant:

Indicant les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalant els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, i aportant l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web https://mnt.dev.madsys.com/elmenjarnoesllenca proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

Exclusió de garanties i responsable

La Fundació Espigoladors no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre la Fundació Espigoladors i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal de la Fundació Espigoladors, per favor dirigeixi’s a espigoladors@espigoladors.com.

Organitza:

Centre de preferències de privadesa

Obligatòries

S'utilitzen per garantir el funcionament de la web, carregar el mapa de google i els formularis de contacte.

gdpr,

Advertising

Estadístiques

Ens ajuden a analitzar i millorar la interacció dels usuaris amb el nostre lloc web recopilant informació de forma anònima

GPA,

Other

Pin It on Pinterest